Taiwan- Changhua County

2021.02.23

 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
Zhongzhuang Aberdeen - Dr.Hsieh 161 8.26 0.04 150 1.62 Apr 27,2017
No.145, Zhongxing Rd., 140 8.09 0.24 140 1.55 Apr 20,2017
Changhua County Stadium 132 5.8 0.09 54 8.57 Oct 9, 2016
Zhongxing Rd 122 6.9 0.21 96 0.98 Nov 9, 2016
Ping He Elementary School 304 7.63 0.54 175 0.78 Aug 2, 2016
Norbelbaby_Changhua Shop 258 7.64 0.05 135 0.49 Aug 2, 2016
Kinmen and Matsu Town 340 7.45 0.22   1.42 May 19, 2016
Wucyuan Village 258 6.96 0.07   0.89 May 2, 2016
BuPo Lane 120 8.44 0.04   1.87 Mar 4, 2015
Fushan Village Jade Emperor 258 6.88 0.01 100↑ 1.05 Mar 4, 2015
Taihe Elementary School 127 8.18 0.01 100↑ 0 Oct 31, 2014
Jianguo N. Rd 126 7.33 0.02 100↑   Mar 12, 2013
Ziqiang S. Rd 309 7.34 0.18 100↑   Mar 11, 2013
Sec. 2, Jiadong Rd 141 7.4 0.43 100↑   Mar 7, 2013


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
  127 6.27 0.01   0.79 Sep 7, 2015
Running water 132 6.23 0.01   0.45 Sep 7, 2015


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
Zheng An Palace 218 7.24 0.32   0.18 Oct 5, 2015
Douyuan Rd 232 7.66 0.34 100↑ 1.58 Feb 24, 2015


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
Zhongshan St 173 6.06 0.29   0.66 Sep 7, 2015


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
  404 7.44 0.01 100↑ 0.25 Oct 14, 2014
Hospice 315 8.14 0.01 100↑ 0.17 Oct 6, 2014


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
  141 7.53 0.03 97 0 Mar 22, 2013


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
Po-mao Flower Market 190 7.12 0.02 100↑   Feb 26, 2013
Sec. 2, Dazhang Rd 150 7.82 0.03 100   Feb 5, 2013


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
 Wanggong Vil 311 7.57 0.05   2.55 Jul 20, 2015


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
Tin Tin Drug Store - Pharmacy(Yuanlin) 173 8.31 0.16 105 0.9 May 25,2017
Yuanlin Station 139 7.66 0.01 100↑ 0 Dec 13, 2014
Juguang Rd 165 8.26 0.02 100↑ 0.9 Sep 2, 2013


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
Yin Chi Gong 189 8.1 0.02 100↑ 0 Mar 4, 2015


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
Taiwan Glass Gallery 202 8.17 0.02 100↑ 1.22 Apr 17, 2015
LUGANG MAZU Temple 160 8.65 0.02 93 0.12 Mar 4, 2015


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
 Fitzroy Gardens 335 7.35 0.31   0.45 Sep 7, 2015


 
Place TDS
ppm
pH

Chlorine Residual

ppm1

Hard Water
ppm

Turbidity

NTU

Date
  308 6.74 0.05 100↑ 1.31 Mar 22, 2013